New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

buồn ngủ thế nhỉ

ng lại bã hết cả ra rồi. say vcl ra ấy. chán quá đi. yếu thế nhỉ. buồn thật. dù đã xđ tư tưởng rồi mà vẫn thấy đau. vì a đã yêu đã yêu 1 ng quá nhiều
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz