New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

khó khăn quá

hình như giữa tôi và e còn có 1 bức tường vô hình. thật khó để đến đc với nhau. tôi phải làm sao đây. ko thể nào kìm đc mình mỗi khi thấy e
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz