New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

ngày thứ 7 mệt mõi

vẫn còn hơi hơi đau đầu. mấy ngày liền lúc nào cũng thèm ngủ mà hổng dám ngủ. chán thiệt. tháng nữa là cưới đứa em rùi mà mọi chuyện vẫn đang lu bu hết cả lên. hình như hum qua mình làm gì hơi quá thì phải. haizzz. thiệt là. yêu 1 ng thật là khó. làm sao để ngta yêu mình đây. buồn thiệt chứ
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz