New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Bản Kiểm Điểm

Ngày hôm nay là 20/8 anh đã sai khi trưa không ngủ nghe lời rủ rê chơi game làm em mất ngủ. Anh vô cùng ăn năn, hối hận nên anh viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi và xin lỗi em. Từ mai anh sẽ không dám thế nữa. nếu tái phạm thì cho em ôm 1000 cái ạ!!!!
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz