New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

8 ngày đếm ngược

mấy ngày rồi chúng tôi ko nói với nhau 1 lời rồi nhỉ. tôi cũng ko nhớ rõ nữa vì cảm giác ngồi chờ đợi tn của 1 ng nó cảm giác như dài như cả thế kỉ. tôi im lặng thì nhất định e cũng ko thèm nói 1 lời. có lẽ thế là dấu chấm hết. với e tôi cũng chỉ là ng thừa e có lẽ chỉ muốn đùa vui vs tôi thôi. chỉ là do tôi tự ngộ nhận. yêu 1 ng thì cũng phải chấp nhận thôi
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz