New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Văn Phiên Bản Quy Định Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

Trong quá trình phạt triển kinh tế,  http://leeline.idcpf.com/home.php?mod=space&uid=11458&do=profile&from=space  thông thường được sử dụng để khuyến khích đầu tư, thêm phần xúc tiến phát triển.
 
Powered by FogBugz