New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Triển Khai Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Như vậy không phải quý khách cứ tạo nên ra thu nhập là sẽ nên nộp thuế TNCN mà thực hóa học thuế TNCN được tính dựa vào thu nhập Chịu  http://mgshizuoka.net/yybbs-NEW/yybbs.cgi?list=thread .
luật thuế tncn năm 2008 Send private email
Saturday, December 11, 2021
 
 
Powered by FogBugz