New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Điều Kiện Trả Thuế Gtgt đến Doanh Nghiệp

Những quy định pháp luật về  http://shionn.s60.xrea.com/x/aska/aska.cgi/index.html  trừ thuế GTGT đã góp thêm phần cùng với những quy định không giống về quản lý thuế GTGT đảm bảo số thu NSNN từ thuế GTGT.
 
Powered by FogBugz