New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Luật Thuế Thu Nhập Công Ty Và Quản Lý- Sử Dụng Tài Sản Non Nước

đ)  http://netprozone-Line.com/home.php?mod=space&uid=150005&do=profile  nhập của hợp tác xã, hộ cá thể tạo ra, sale mặt hàng hoá, dịch vụ có thu nhập trung bình theo quy định của Chính phủ.
 
Powered by FogBugz